Aktualności


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Aleksandrowie

2019-07-23

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy klientów GOPS w Aleksandrów o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w Ośrodku oraz przysługujących im prawach z tym związanych w świetle obowiązujących przepisów:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Aleksandrowie 39b , 26 – 337 Aleksandrów

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail gops@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt IV celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

2019-08-27

Szanowni Państwo,

1. Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019
opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie
żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania,
wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła
się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu
przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego
względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu
przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019"


PODPROGRAM 2018 – efekty

2019-07-17

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2018 – efekty"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie. Aleksandrów 39, 26-337 Aleksandrów, tel. (44)756-00-13, faks (44)756-00-14

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji